Factories


บริษัท สหปราจีนบุรี อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด


โรงงานฝาง :

โรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็น ลิ้นจี่ ลำไย ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดอ่อน ทำให้สินค้าที่ผลิตจากโรงงานที่ฝางนี้มีคงความสด และคุณภาพที่เชื่อถือได้ ในช่วงปีแรกของการดำเนินการ โรงงานที่ฝางสามารถสร้างรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น 300 ล้านบาทต่อปี และในปีถัดมามียอดเพิ่มสูงถึง 500 ล้านบาทต่อปี ด้วยปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมทำให้ผลผลิตที่ได้จากโรงงานที่ฝางเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า ทางโรงงานได้เพิ่มสายการผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นเพื่อขายในประเทศและส่งออก และในปีเดียวกันโรงงานได้ปรับปรุงและขยายโรงงาน อีกทั้งนำเข้าเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลิตผลให้มากขึ้นอีกด้วย

- สินค้าหลักที่ทางโรงงานผลิตได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ หน่อไม้ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดอ่อนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความชำนาญในการผลิตอาหารกระป๋อง กอปรกับการคำนึงถึงความต้องการอันหลายหลากที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของลูกค้า ทางสหปราจีนบุรีฯ จึงไม่หยุดเพียงแค่การผลิตผักและผลไม้กระป๋องที่กล่าวมาข้างต้น หากแต่ยังรับผลิตสินค้าจำพวกผักและผลไม้บรรจุกระป๋องทุกประเภทและทุกขนาดตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

นอกจากนี้โรงงานของเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติมากมาย อาทิ GMP, HACCP, ISO9001:2000, BRC , OU และ HALAL

About Us

บริษัท สหปราจีนบุรี อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (SPF) โดย มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพ จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงงานฝาง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความชำนาญในการผลิตอาหารกระป๋อง กอปรกับการคำนึงถึงความต้องการอันหลายหลากที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของลูกค้า

Our Product

เรามีสินค้าแปรรูปจากผักและผลไม้ในรูปแบบต่างๆ โดยมีประสบการณ์ในการผลิตผลไม้และผักกระป๋องมายาวนานกว่า 20 ปี นอกจากนี้ทาง SPF เล็งเห็นความต้องการของทางตลาดที่ขยายตัวกว้างขึ้น จึงวางแผนขยายสายการผลิตอื่นอาทิ ผลไม้อบแห้ง และผักแช่แข็ง เพื่อสนองความต้องการของตลาดในอนาคต

Global Standard

มาตรฐานของกระบวนการผลิตของทาง SPF ได้รับการรับรองจากองค์การต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ISO 9001:2000, BRC, GMP, HACCP, OU and HALAL ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าคุณภาพที่ทาง SPF มีต่อผู้บริโภค