ผลไม้กระป๋อง SPF
ผลไม้เเช่เเข็ง SPF

ผักกระป๋อง SPF
ผักเเช่เเข็ง SPF

Product


สินค้าแปรรูปจากผักและผลไม้ในรูปแบบต่างๆ โดยมีประสบการณ์ในการผลิตผลไม้และผักกระป๋องมายาวนานกว่า 20 ปี เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริโภคสินค้าของ SPF ทางบริษัทฯ จึงให้ความใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต ทั้งการเลือกสรรวัตถุดิบที่ได้คุณภาพและคงไว้ซึ่งความสดใหม่ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินการผลิตของทาง SPF

About Us

บริษัท สหปราจีนบุรี อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (SPF) โดย มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพ จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงงานฝาง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความชำนาญในการผลิตอาหารกระป๋อง กอปรกับการคำนึงถึงความต้องการอันหลายหลากที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของลูกค้า

Our Product

เรามีสินค้าแปรรูปจากผักและผลไม้ในรูปแบบต่างๆ โดยมีประสบการณ์ในการผลิตผลไม้และผักกระป๋องมายาวนานกว่า 20 ปี นอกจากนี้ทาง SPF เล็งเห็นความต้องการของทางตลาดที่ขยายตัวกว้างขึ้น จึงวางแผนขยายสายการผลิตอื่นอาทิ ผลไม้อบแห้ง และผักแช่แข็ง เพื่อสนองความต้องการของตลาดในอนาคต

Global Standard

มาตรฐานของกระบวนการผลิตของทาง SPF ได้รับการรับรองจากองค์การต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ISO 9001:2000, BRC, GMP, HACCP, OU and HALAL ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าคุณภาพที่ทาง SPF มีต่อผู้บริโภค


© 2010 Sahaprachinburi Foods Industry Ltd. All Rights Reserved.
Power by pluz24.com